T?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, Dragon Ocean Đ? S?n n?m trên ng?n đ?i nhìn ra dãy núi R?ng và li?n k? v?i khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000 ha. Là khu ph?c h?p ngh? d??ng hoàn toàn m?i t?o nên đi?m đ?n qu?c t? t?i Vi?t Nam, Dragon Ocean Đ? S?n mang đ?n m?t di?n m?o hoàn toàn m?i, đ?p h?n và đa d?ng h?n v? m?i m?t. Đ? S?n Dragon Ocean s? là đi?m thu hút khách du l?ch hàng đ?u c?a Đ? S?n trong 2-3 năm t?i. Khu du l?ch qu?c t? r?ng h?n 480 ha này t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, đ??c thiên nhiên ?u đãi, đã và đang khai hoang hoàn toàn. Đi?m nh?n c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o kéo dài h?n m?t km, r?ng 23 ha. N??c bi?n ? khu v?c này luôn trong xanh, t??ng ph?n rõ r?t v?i đ? đ?c ? bãi bi?n Đ? S?n. Dragon Ocean Đ? S?n là tên c?a khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill do T?p đoàn Geleximco làm ch? đ?u t?, t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP HCM. H?i Phòng. Di?n tích 480 ha đang đ??c đ? xu?t đ? Đ? S?n, khu du l?ch qu?c t? tr? thành khu ph?c h?p ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c, theo d? án Dragon Ocean. Đây là m?t trong nh?ng s?n ph?m b?t đ?ng s?n ti?m năng và đ?t giá nh?t c?a thành ph?.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-02 (火) 15:07:34 (201d)